Ogólne warunki

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE BETH POLSKA SP. Z O.O.

Poniższe warunki handlowe obowiązują Kupujących w odniesieniu do zakupu instalacji, urządzeń, części lub usług od spółki BETH Polska sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnie (46-300), ul. Dworcowa 10A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000550947, NIP: 5761577833, REGON: 361118176, nr VAT UE: PL5761577833, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, w całości wpłaconym (zwanej dalej: BETH Polska).

1. Obowiązywanie Warunków; całość porozumienia. Wycena lub propozycja (zwana dalej „Wyceną”) firmy BETH Polska, wraz z niniejszymi Warunkami sprzedaży (zwanymi dalej „Warunkami”) oraz wszystkie inne załączniki do Wyceny (łącznie „Oferta”) stanowią ofertę sprzedaży Kupującemu instalacji, urządzeń lub części zamiennych oraz ewentualnych powiązanych usług. Oferta jest w sposób wyraźny uzależniona od przyjęcia niniejszych Warunków przez Kupującego. Wycena składa się m.in. z następujących elementów: dokładnego oznaczenia Urządzenia wraz z danymi technicznymi; wysokości wynagrodzenia; terminu i sposobu płatności; terminu wykonania; terminu obowiązywania Wyceny. W sytuacji, gdy postanowienia Wyceny w sposób odmienny aniżeli w Warunkach określają zakres praw i obowiązków Stron, stosuje się w tym zakresie treść Wyceny.

 

Żadna zmiana niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy będzie ona sprzeczna lub rozbieżna z niniejszymi Warunkami, czy też będzie stanowiła ich uzupełnienie, nie będzie wiążąca dla BETH Polska, o ile nie zostanie zatwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) i podpisana przez przedstawiciela BETH Polska. Żadnych działań, zaniechań, ani postępowania firmy BETH Polska lub innych podmiotów występujących w imieniu firmy BETH Polska, nie należy uznawać za przyjęcie lub wyrażenie zgody na jakikolwiek warunek w dowolnym innym dokumencie dotyczącym przedmiotu niniejszych Warunków. Kupujący może przyjąć Ofertę poprzez podpisanie i dostarczenie do BETH Polska kopii Wyceny lub poprzez złożenie zamówienia zgodnego z Ofertą lub zawierającego do niej odwołanie, powodując w ten sposób powstanie porozumienia umownego („Umowa”). Umowa stanowi całość porozumienia między BETH Polska, a Kupującym w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępuje ona wszelkie wcześniejsze i jednoczesne pisemne i ustne porozumienia między tymi samymi Stronami w odniesieniu do tego przedmiotu Umowy.

2. Zewnętrzni beneficjenci. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych korzyści jakimkolwiek osobom trzecim. BETH Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy lub naruszenie jakiejkolwiek umowy zawartej między Kupującym, a jakąkolwiek osobą trzecią.

3. Warunki dostawy; terminy dostaw; tytuł własności i ryzyko utraty; kontrola i uszkodzenia. Warunki dostawy dla przedmiotów określonych w Umowie („Urządzenia”) są następujące:

 

(A) dla wszystkich Urządzeń BETH Polska wysyłanych przez oraz na polecenie BETH Polska:

(1) Wszystkie dostawy będą realizowane na warunkach EXW (loco fabryka), o ile nie zaznaczono inaczej;

(2) Ryzyko utraty Urządzeń przechodzi z BETH Polska na Kupującego z chwilą dostarczenia Urządzeń Kupującemu zgodnie z niniejszym punktem;

(3) Jeśli BETH Polska nie ponosi odpowiedzialności za koszty transportu, Kupujący może zwrócić się do BETH Polska o opłacenie z góry transportu, w którym to przypadku Kupujący uiści na rzecz BETH Polska opłatę manipulacyjną w wysokości 10% całkowitych kosztów transportu, przy czym fakt dokonania przez BETH Polska przedpłaty w żaden sposób nie wpływa na tytuł własności, ani ryzyko utraty Urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu;

(4) Wszelkie terminy dostaw zawarte w Wycenie są podane w przybliżeniu. Terminy nie mają charakteru ostatecznego w odniesieniu do tego punktu;

(5) Kupujący jest zobowiązany do odbioru Urządzenia i jego rozładunku w miejscu przeznaczenia w dniu dokonania dostawy. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z Urządzeniem w ciągu 3 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju samochodu, według stawki przewoźnika.

(6) Dostawa Urządzenia zostanie potwierdzona przez Kupującego (lub osoby przez niego upoważnione) w dokumentach dostawy, przedłożonych przez BETH Polska.

(7) Przez osoby upoważnione przez Kupującego do potwierdzenia dostawy Urządzenia w dokumentach dostawy rozumie się osoby posiadające upoważnienie Kupującego do odbioru danej dostawy. Kupujący zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować BETH Polska o osobach upoważnionych do odbioru i potwierdzenia danej dostawy Urządzenia. Osoby upoważnione będą zobowiązane do potwierdzenia swojej tożsamości na każde żądanie przedstawicieli BETH Polska faktycznie dokonujących dostawy Urządzenia, w szczególności poprzez okazanie stosownych dokumentów ze zdjęciem. W razie wątpliwości co do tożsamości osób upoważnionych, przez co należy rozumieć w szczególności brak lub odmowę okazania przez nie stosownych dokumentów, przedstawiciele BETH

2

Polska będą uprawnieni odmówić im wydania Urządzenia. Odmowa wydania Urządzenia przez BETH Polska z ww. przyczyny będzie równoznaczna z opóźnieniem Kupującego w odbiorze Urządzenia. W takiej sytuacji BETH Polska uprawniona jest do nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto Urządzenia za każdy dzień opóźnienia.

(8) Kupujący ma obowiązek sprawdzić Urządzenia po ich otrzymaniu i natychmiast zgłosić firmie BETH Polska oraz przewoźnikowi wszelkie braki lub uszkodzenia;

(9) BETH Polska zgłosi przewoźnikowi ewentualne roszczenia co do braków, lub uszkodzeń po niezwłocznym powiadomieniu przez Kupującego;

(10) Jeśli Kupujący nie zgłosi roszczeń co do braków lub uszkodzeń w ciągu dziesięciu 7 dni od daty otrzymania Urządzeń przez Kupującego, będzie to oznaczało zrzeczenie się przez Kupującego przysługujących mu praw do przeprowadzenia kontroli i odrzucenia;

(B) w odniesieniu do wszelkich Urządzeń BETH Polska wysyłanych przez Kupującego i na jego zlecenie:

(1) Kupujący ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i dostarczenie firmie BETH Polska wszystkich dokumentów transportowych niezbędnych do umożliwienia i pełnego zrealizowania dostawy do miejsca docelowego Kupującego;

(2) Ryzyko utraty Urządzeń przechodzi z BETH Polska na Kupującego z chwilą odebrania Urządzeń przez przewoźnika Kupującego zgodnie z niniejszym punktem;

(3) Kupujący ma obowiązek sprawdzić Urządzenia po ich otrzymaniu i natychmiast zgłosić firmie BETH Polska oraz przewoźnikowi wszelkie braki lub uszkodzenia;

(4) Kupujący zgłosi przewoźnikowi ewentualne roszczenia co do braków lub uszkodzeń;

(5) Jeśli Kupujący nie zgłosi roszczeń co do braków lub uszkodzeń w ciągu dziesięciu 7 dni od daty otrzymania Urządzeń przez Kupującego, będzie to oznaczało zrzeczenie się przez Kupującego przysługujących mu praw do przeprowadzenia kontroli i odrzucenia.

4. Dokumentacja techniczna. Terminowe wykonanie przez BETH Polska przedmiotu Umowy jest uzależnione od dostarczenia przez Kupującego firmie BETH Polska, na jej prośbę, wszystkich wymaganych informacji technicznych, w tym m.in. zatwierdzenia schematów oraz wszystkich wymaganych dokumentów handlowych. Wszelka dokumentacja techniczna, rysunki, broszury lub katalogi dostarczone Kupującemu przez BETH Polska oraz cała Technologia BETH Polska stanowi własność BETH Polska i materiały takie nie powodują zmiany warunków określonych w niniejszych Warunkach. BETH Polska zastrzega sobie wszelkie prawa własności do takiej dokumentacji lub Technologii. Bez uprzedniej pisemnej zgody BETH Polska taka dokumentacja oraz Technologia BETH Polska nie mogą być:

(i) ujawniane w całości, ani w części żadnej innej Osobie;

(ii) wykorzystywane do jakiegokolwiek celu innego niż cele, dla których zostały one dostarczone Kupującemu; ani

(iii) wykorzystywane do wytworzenia jakiegokolwiek duplikatu lub podobnego urządzenia lub części przez Kupującego lub jakąkolwiek inną Osobę.

5. Odstąpienie. Kupujący nie może jednostronnie zmienić Umowy, ani od niej odstąpić. Jeśli Kupujący w dowolnym czasie nie spełnia jakichkolwiek określonych w Umowie warunków dotyczących płatności, również po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia („Zawiadomienie”) wysyłanego przez BETH Polska, m.in. w postaci wiadomości e-mail wysłanej do członka kierownictwa lub dyrektora Kupującego, i jeśli brak zapłaty utrzymuje się przez trzydzieści (30) dni od dnia doręczenia Kupującemu takiego Zawiadomienia, wówczas firma BETH Polska ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia upływu ww. 30 dniowego terminu; po takim odstąpieniu BETH Polska nie będzie miała żadnych dalszych obowiązków, ani zobowiązań wobec Kupującego na podstawie niniejszych Warunków. Kupujący potwierdza, że po odstąpieniu przez BETH Polska od Umowy zgodnie z niniejszym punktem, żadne kwoty pieniężne przekazane przez Kupującego do danego momentu nie podlegają zwrotowi. Na mocy niniejszego punktu, BETH Polska zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich należnych zaległych kwot pieniężnych, w tym m.in. niezapłaconego dotychczas (w całości lub części) wynagrodzenia za Urządzenia, z tytułu kosztów, strat i oczekiwanych zysków BETH Polska, związanych z takim odstąpieniem. W przypadku podjęcia przez BETH Polska czynności windykacyjnych na podstawie niniejszego punktu Kupujący przyjmuje do wiadomości, że firma BETH Polska jest i będzie uprawniona do odzyskania kosztów, poniesionych w związku z egzekwowaniem niniejszego punktu, z uwzględnieniem kosztów świadczenia pomocy prawnej przez prawników.

6. Zakaz usuwania zabezpieczeń. Kupujący zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie usuwał z Urządzeń żadnych przyrządów zabezpieczających, osłon, etykiet ostrzegawczych/etykiet bezpieczeństwa, ani uwag. Naruszenie niniejszego punktu przez Kupującego spowoduje wygaśnięcie wszelkich gwarancji, zaś Kupujący przyjmuje do wiadomości, że firma BETH Polska nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem Kupującego (oraz osób trzecich) za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia spowodowane lub wynikające z usunięcia przez Kupującego takich przyrządów zabezpieczających lub z naruszenia przez Kupującego niniejszego punktu.

7. Własność Technologii/Ulepszeń. BETH Polska zachowuje wyłączne prawo własności do wszystkich praw, tytułów i udziałów w całej Technologii i wszystkich Ulepszeniach BETH Polska. Sprzedaż przez BETH Polska Urządzeń na podstawie niniejszych Warunków nie powoduje przyznania, przekazania, ani nadania Kupującemu, ani jakiejkolwiek innej Osobie wyraźnej, ani dorozumianej licencji jakiegokolwiek rodzaju na prawa własności intelektualnej BETH Polska lub w związku z tymi prawami.

8. Zachowanie poufności. Zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu Kupujący jest zobowiązany:

 

3

(i) zachować Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy przy zachowaniu tego samego poziomu ochrony, jaki jest stosowany przez Kupującego do zachowania w tajemnicy własnych informacji poufnych lub zastrzeżonych (przy czym będzie to co najmniej poziom należytej staranności);

(ii) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w całości ani w części w jakikolwiek sposób poza tym, co jest konieczne, aby Kupujący mógł obsługiwać, konserwować lub naprawiać Urządzenia i do żadnych innych celów jakiegokolwiek rodzaju;

(iii) nie publikować, ani nie ujawniać Informacji Poufnych w całości, ani w części w żaden sposób żadnej Osobie.

 

W razie naruszenia przez Kupującego jakiekolwiek obowiązku, wynikającego z niniejszego punktu, Kupujący będzie zobowiązany zapłacić BETH Polska karę umowną w wysokości 10.000 PLN za każde naruszenie. BETH Polska jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

9. Porozumienie dotyczące Zabezpieczenia. Jeśli BETH Polska i Kupujący uzgodnią w Wycenie, że Urządzenia zostaną przekazane Kupującemu przed całkowitą zapłatą wszystkich kwot należnych BETH Polska za Urządzenia (wszelkie takie należne kwoty będą dalej zwane „Zobowiązaniem z tytułu Zakupu”), wówczas w celu zabezpieczenia Zobowiązania z tytułu Zakupu Kupujący niniejszym przekazuje firmie BETH Polska udział (zastrzeżenie prawa własności) w każdym przedmiocie wchodzącym w skład Urządzeń (dalej „Przedmiot Zabezpieczenia”). Dla celów niniejszego punktu „Przedmiot Zabezpieczenia” oznacza Urządzenia, niezależnie od ich lokalizacji, obecnie posiadane lub nabyte w późniejszym czasie, wraz z ich wszystkimi obecnymi i przyszłymi przynależnościami, ulepszeniami, zamiennikami, dodatkami, produktami i wpływami (w tym wpływami z tytułu ubezpieczenia). W żadnym momencie do chwili pełnego nadania prawa własności Kupującemu i wygaśnięcia wszelkich Zabezpieczeń, Urządzenia nie będą uznawane za przyrost jakiejkolwiek nieruchomości. Kupujący niniejszym upoważnia BETH Polska do składania takich zaświadczeń (lub innych dokumentów) o ustanowieniu zabezpieczenia, jakie firma BETH Polska samodzielnie uzna za pożądane w celu nadania pełnej mocy prawnej zabezpieczeniu zobowiązań z tytułu zakupu ustanowionemu na Przedmiocie Zabezpieczenia, zaś Kupujący zobowiązuje się w pełni współpracować z BETH Polska oraz podpisać wszelkie dokumenty i inne akty zasadnie wymagane od Kupującego, aby nadać pełną moc prawną takiemu zabezpieczeniu ustanowionemu na rzecz BETH Polska. Kupujący niniejszym nieodwołalnie wyznacza każdego członka zarządu oraz prokurentów BETH Polska, jako swojego pełnomocnika w celu podpisania zaświadczeń o ustanowieniu zabezpieczenia lub podobnych dokumentów w celu wdrożenia tego postanowienia. BETH Polska może, zaś Kupujący zobowiązuje się w każdym czasie powiadomić dowolną inną Osobę dochodzącą zabezpieczenia na aktywach lub zapasach Kupującego o niniejszym zabezpieczeniu zobowiązań z tytułu zakupu. Kupujący zapłaci firmie BETH Polska Zobowiązanie z tytułu Zakupu, gdy stanie się ono należne oraz zwróci natychmiast na żądanie BETH Polska koszty złożenia zaświadczeń o ustanowieniu zabezpieczenia oraz ich ewentualnych odnowień lub przedłużeń, poniesione przez BETH Polska w związku ze Zobowiązaniem z tytułu Zakupu. W przypadku braku zapłaty Zobowiązania z tytułu Zakupu z chwilą jego wymagalności, BETH Polska może dochodzić wszelkich praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez Sąd Właściwy (pkt 19 niniejszych Warunków) za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie automatycznie przeformułowane i zinterpretowane w taki sposób, aby było ważne, zgodne z prawem i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiejkolwiek części Umowy nie powoduje nieważności pozostałej części Umowy.

11. Podatki. Cena zakupu podana w Ofercie podlega zapłacie bez odliczeń ani potrąceń jakichkolwiek Podatków nałożonych w odniesieniu do takiej ceny zakupu. Odpowiedzialność za wszelkie mające zastosowanie Podatki ponosi wyłącznie Kupujący i zostaną one zapłacone przez Kupującego bezpośrednio właściwemu Organowi Państwowemu, o ile nie zabrania tego prawo, w którym to przypadku Kupujący terminowo zapłaci takie Podatki BETH Polska w celu ich przekazania właściwemu Organowi Państwowemu.

12. Koszty windykacji. Jeśli Kupujący nie dokona terminowo płatności z tytułu jakiejkolwiek transakcji dokonanej z BETH Polska i jeśli BETH Polska podejmie działania windykacyjne lub rozpocznie postępowanie windykacyjne, Kupujący będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty windykacyjne poniesione przez BETH Polska, w tym związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez prawników i koszty z nimi powiązane.

13. Reklama. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na podawanie przez BETH Polska nazwy Kupującego, jako odniesienia i klienta w materiałach sprzedażowych i marketingowych oraz w ramach innych takich działań, w tym m.in. w broszurach, drukach sprzedażowych i na stronie internetowej.

14. Siła wyższa. Realizacja niniejszych Warunków przez BETH Polska podlega usprawiedliwieniu, jeśli oraz przez okres, w jakim naruszenie jest spowodowane Siłą Wyższą, oraz jeśli odpowiednie powiadomienie w tej sprawie zostało przekazane Kupującemu. Jeśli BETH Polska nie realizuje niniejszych Warunków w wyniku Siły Wyższej, BETH Polska musi wypełnić swoje obowiązki wynikające z niniejszych Warunków w odpowiednim terminie po ustaniu Siły Wyższej.

15. Kontrola eksportu. Umowa i wszystkie Urządzenia dostarczone Kupującemu przez BETH Polska w związku z niniejszymi Warunkami będą w każdym czasie podlegały obowiązującemu prawu, traktatom lub konwencjom dotyczącym eksportu, reeksportu, dostaw lub przesyłu z Polski jakichkolwiek produktów, które mogą być nakładane przez dowolny Organ Państwowy, w tym m.in. polskim i unijnym przepisom eksportowym.

 

4

16. Zmiany. Zmiany do Umowy mogą być wprowadzane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci dokumentu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, przy czym zmiany do Gwarancji można wprowadzać wyłącznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach.

17. Cesja. Kupujący nie może scedować swoich praw, obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody BETH Polska. BETH Polska może natomiast swobodnie scedować Umowę, za zgodą Kupującego lub bez jego zgody, na dowolną osobę trzecią, przekazując Kupującemu pisemne Powiadomienie z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni.

18. Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszych Warunków należy kierować do Stron w formie pisemnej na odpowiednie adresy podane w Wycenie, oraz: (i) dostarczyć osobiście (ze skutkiem doręczenia z chwilą doręczenia osobistego); lub (ii) wysłać z wykorzystaniem uznanej międzynarodowo komercyjnej poczty kurierskiej, lub za pośrednictwem operatora pocztowego, zakładającej opłacenie z góry kosztów potwierdzenia, przesyłki i doręczenia (ze skutkiem doręczenia z chwilą odbioru). Przez formę pisemną rozumie się również pocztę e-mailową.

19. Sąd Właściwy. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej. W razie braku konsensualnego rozwiązania sporu, spór ten zostanie rozpoznany przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu.

20. Zrzeczenie się swoich praw. Jeśli jedna ze Stron nie będzie domagała się ścisłej realizacji przez drugą Stronę jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, nie będzie to oznaczać zrzeczenia się przez taką Stronę przysługujących jej praw lub środków ochrony prawnej ani zrzeczenia się praw w przypadku kolejnego przypadku naruszenia obowiązków przez drugą Stronę. Zrzeczenie się przez jedną ze Stron swoich praw jest skuteczne tylko w przypadku zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i złożenia przez taką Stronę stosownego podpisu.

21. Dalsze obowiązywanie. Niniejsze Warunki będą nadal wiążące dla Stron po podpisaniu i doręczeniu Umowy oraz wygaśnięciu lub przedterminowym rozwiązaniu Umowy, w zakresie i przez okres, jaki będzie konieczny do wykonania praw i obowiązków Stron zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia.

22. Prawo. Dla niniejszych Warunków, a także dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle zawartych z Kupującymi Umów, właściwym jest prawo polskie. W pierwszej kolejności w sprawach nieuregulowanych w Warunkach i/lub Umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Do Umów nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.).

23. Wersje językowe. W przypadku, gdy niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na dowolny język obcy, w razie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych lub innych niezgodności, Strony wiąże polska wersja językowa niniejszych Warunków.

24. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy. Strony wyłączają, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność BETH Polska z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy (Urządzeń), z zastrzeżeniem art. 558 § 2 Kodeksu cywilnego.

25. Definicje.

A. „Kupujący” oznacza Stronę, do której skierowana jest Wycena lub propozycja (jak podano na pierwszej stronie niniejszych Warunków), prowadzącą działalność gospodarczą, niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

B. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje, niezależnie od ich formy, dotyczące dowolnej działalności BETH Polska lub jednostki powiązanej z BETH Polska, a mianowicie:

i. informacje traktowane jako poufne lub zastrzeżone przez BETH Polska lub jednostkę powiązaną BETH Polska; oraz

ii. informacje ujawnione Kupującemu przez BETH Polska lub jednostkę powiązaną BETH Polska lub w inny sposób uzyskane lub zaobserwowane przez Kupującego w dowolnym czasie w Dacie Wejścia w Życie, przed nią lub po niej w związku z Umową;

C. „Data Wejścia w Życie” oznacza datę wejścia w życie Umowy, która oznacza dzień, w którym BETH Polska oraz Kupujący uzgodnią warunki Umowy i należycie ją podpiszą;

D. „Urządzenia” oznaczają urządzenia, instalacje, części zamienne lub inne produkty wymienione w Wycenie, stanowiące przedmiot Umowy;

E. „Siła Wyższa” oznacza każde zdarzenie lub każdą okoliczność poza kontrolą BETH Polska, uniemożliwiające lub opóźniające realizację

 

5

przez BETH Polska swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w tym m.in. klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, sabotaż, terroryzm, działania organów państwowych, blokady, strajki, spory pracownicze, niemożność uzyskania odpowiednich urządzeń lub komponentów, opóźnienia lub niewywiązanie się ze zobowiązań przez dostawców BETH Polska, zdarzenia losowe lub pożar;

F. „Organ Państwowy” oznacza dowolną władzę (organ) zagraniczną, krajową, regionalną, lokalną lub inną, w tym sądy i trybunały;

G. „Ulepszenie” oznacza wynalazek, innowację, pomysł, ulepszenie, tajemnicę handlową, know-how lub inne prawo własności intelektualnej dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy podlegają opatentowaniu, które:

i. zostały wykonane, stworzone, opracowane lub wdrożone przez Kupującego lub przez lub w imieniu BETH Polska, samodzielnie lub wspólnie z inną Osobą; oraz

ii. zawierają, urzeczywistniają, są wynikiem lub dotyczą dowolnej Technologii BETH Polska lub dowolnych Urządzeń;

H. „Strony” oznaczają BETH Polska i Kupującego;

I. „Osoba” oznacza dowolną osobę fizyczną, Organ Państwowy, spółkę osobową, spółkę kapitałową lub inny podmiot jakiegokolwiek rodzaju;

J. „Podatki” oznaczają wszelkie podatki, opłaty i inne obciążenia dowolnego rodzaju jakiegokolwiek Organu Państwowego (w tym m.in. podatki pobierane u źródła, podatki od sprzedaży, podatki od użytkowania, a także wszelkie odsetki, grzywny lub kary od nich) nakładane lub oparte, bezpośrednio lub pośrednio, na cenie zakupu zapłaconej na podstawie niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy są one pobierane od BETH Polska, Kupującego czy od jakiejkolwiek innej Osoby. „Podatki” nie obejmują podatków dochodowych, podatków od koncesji ani innych podobnych podatków dowolnego Organu Państwowego płatne przez BETH Polska w związku z otrzymaniem ceny zakupu; oraz

K. „Technologia” oznacza wszystkie (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, licencje, dokumentację projektową, know-how, tajemnice handlowe, metody, procesy, technologie, wynalazki, pomysły, ulepszenia, koncepcje, Informacje Poufne i wszelkie inne prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju, będące własnością lub wylicencjonowane firmie BETH Polska lub dowolnej powiązanej lub stowarzyszonej jednostce lub Osobie.

 

Informacje dotyczące gwarancji

26. OGRANICZONA GWARANCJA

A. Zakres. BETH Polska udziela gwarancji wyłącznie Kupującemu Urządzenia, że przez okres dwóch (2) lat od daty przyjęcia dostawy Urządzeń przez Kupującego lub uruchomienia i oddania do użytkowania instalacji („Okres Gwarancyjny”), Urządzenia będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w przypadku normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem („Gwarancja”). Jeśli Urządzenia lub inne ich komponenty są produkowane przez zewnętrznego producenta, a nie przez BETH Polska, wówczas Kupującemu przysługuje oprócz Gwarancji również prawo skorzystania z warunków gwarancji takiego innego producenta (o ile takie występują), zaś BETH Polska dokona, w razie potrzeby, cesji na Kupującego wszelkich takich gwarancji w zakresie, w jakim gwarancje takie mogą zostać scedowane. Żadnego z zawartych tu postanowień nie należy jednak interpretować jako zamiaru uczynienia Kupującego zewnętrznym beneficjentem jakiejkolwiek umowy między BETH Polska, a jakimkolwiek producentem lub inną Osobą. BETH Polska nie uznaje Kupującego za zewnętrznego beneficjenta żadnej umowy, porozumienia, ani zobowiązania istniejącego między BETH Polska, a dowolnym producentem lub inną Osobą.

B. Środki prawne w ramach Gwarancji. BETH Polska zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia, według własnego uznania, roszczenia gwarancyjnego Kupującego. Kupujący zawiadomi BETH Polska o ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych w ramach niniejszej Gwarancji w terminie jednego (1) miesiąca od dnia wystąpienia wady Urządzeń, nie później jednak niż w ostatnim dniu obowiązywania Gwarancji. Jedynym akceptowanym przez BETH Polska środkiem prawnym przysługującym Kupującemu w ramach roszczenia gwarancyjnego są następujące czynności podejmowane przez BETH Polska, według własnego wyboru i uznania oraz na koszt własny:

1. usunięcie wszystkich takich wad materiałowych lub produkcyjnych w drodze naprawy, wymiany lub modyfikacji Urządzeń, aby spełniały one Gwarancję; lub

2. zwrot ceny zakupu zapłaconej za daną sztukę lub część wadliwych Urządzeń.

C. Udzielenie Gwarancji. Niniejsza Gwarancja jest udzielana przez BETH Polska wyłącznie Kupującemu i nie obowiązuje w stosunku do osób

 

6

trzecich, ani nie daje praw osobom trzecim. Wszelkie naprawy, wymiany lub modyfikacje Urządzeń dokonywane na podstawie Gwarancji w żaden sposób nie powodują przedłużenia Okresu Gwarancyjnego, ani rozszerzenia Gwarancji. Kupujący ma obowiązek:

1. uzyskać od BETH Polska numer autoryzacji zwrotu materiału na piśmie, który należy podać przed zwrotem Urządzeń do BETH Polska

 

oraz

2. zwrócić Urządzenia do miejsca produkcji, na koszt własny Kupującego. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszych Warunków, jeśli niniejszy wyłączny środek zaradczy zostanie prawomocnie uznany przez właściwy sąd za niespełniający swojego zasadniczego celu, zobowiązanie BETH Polska względem Kupującego w odniesieniu do Urządzeń będzie się ograniczało do łącznej ceny zakupu zapłaconej przez Kupującego za daną sztukę lub części uszkodzonych Urządzeń.

D. Robocizna, części i materiały w Okresie Gwarancyjnym. W Okresie Gwarancyjnym wszystkie części i materiały, które BETH Polska ma dostarczyć zgodnie z Gwarancją zostaną dostarczone przez BETH Polska bez opłat, zgodnie z niniejszymi Warunkami. BETH Polska będzie właścicielem wszystkich części usuniętych z naprawionych Urządzeń. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że BETH Polska realizując naprawy gwarancyjne i konstruując produkty zastępcze wykorzystuje zarówno nowe, jak i regenerowane części wykonane przez różnych producentów.

E. Terminy. BETH Polska rozpozna zgłoszenie (roszczenie) gwarancyjne bez zbędnej zwłoki, nie krócej jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia od Kupującego. BETH Polska poinformuje Kupującego o ewentualnym uznaniu danego roszczenia, kierując do niego odpowiednie Powiadomienie. W razie uznania w całości lub części zgłoszenia Kupującego za zasadne, w Powiadomieniu tym BETH Polska wskaże również (wiążący Kupującego) sposób realizacji tego roszczenia i termin, w ciągu którego będzie ono zrealizowane.

F. Robocizna, części i materiały po upływie Okresu Gwarancyjnego. Po upływie Okresu Gwarancyjnego nie obowiązuje Gwarancja na robociznę, części ani materiały. Urządzenia zwrócone poza Gwarancją są naprawiane, wymieniane lub modyfikowane, zależnie od decyzji BETH Polska, zaś Kupujący jest zobowiązany zapłacić BETH Polska obowiązujące wówczas standardowe koszty:

1. robocizny, części i materiałów dostarczonych przez BETH Polska w związku z serwisowaniem Urządzeń; oraz

2. wizyt serwisowych według przyjętej (-ych) stawki (-ek) obowiązującej (-ych) w czasie usługi serwisowej, ustalonej (-ych) przez BETH Polska według własnego uznania.

F. Wyłączenia. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje żadnych wad Urządzeń, pojawiających się:

1. w związku z normalnym zużyciem;

2. w związku transportem do lub od Kupującego lub miejsca produkcji;

3. w związku Siłą Wyższą lub jakąkolwiek przyczyną zewnętrzną, pożarem, wypadkiem, problemami z energią elektryczną lub innymi mediami dostarczanymi do zakładu lub jakąkolwiek inną przyczyną (poza zwykłym zastosowaniem komercyjnym);

4. w wyniku niewłaściwej obsługi, zainstalowania, konserwacji lub braku należytej staranności, niewłaściwego użytkowania, wykorzystania do dowolnego celu lub zastosowania, do którego nie zostały one zaprojektowane lub przeznaczone, nadużycia lub zaniedbania, przez Kupującego lub jakąkolwiek inną Osobę (inną niż BETH Polska lub upoważniony personel BETH Polska);

5. w wyniku przebudowy, modyfikacji, podłączenia lub naprawy dowolnego rodzaju, dokonanych przez Kupującego lub jakąkolwiek inną Osobę (inną niż BETH Polska lub upoważniony personel BETH Polska);

6. w związku z nieodpowiednim otoczeniem, złą jakością powietrza, nadmiernym lub niedostatecznym ogrzewaniem lub inną nieprawidłowością otoczenia;

7. w związku z dołączeniem jakichkolwiek części, komponentów lub akcesoriów (lub jakiegokolwiek ich zastosowania), które:

1) zostaną dodane przez Kupującego lub jakąkolwiek inną Osobę (inną niż BETH Polska lub upoważniony personel BETH Polska);

2) nie będą dostarczone lub zaakceptowane na piśmie (pod rygorem nieważności) przez BETH Polska;

8. w związku z użytkowaniem lub obsługą Urządzeń przez Kupującego lub jakąkolwiek inną Osobę (inną niż BETH Polska lub

 

7

upoważniony personel BETH Polska) niezgodnie z dostarczonymi przez BETH Polska instrukcjami dotyczącymi przechowywania, obsługi, konserwacji lub naprawy, lub w związku z obsługą niezgodnie z ogólnie przyjętą w branży praktyką;

9. w związku z częściami eksploatacyjnymi; lub

10. w związku z użyciem materiałów niespełniających standardów.

G. Brak upoważnienia do wprowadzania zmian do Gwarancji. Żaden pracownik, agent, przedstawiciel, ani dystrybutor BETH Polska nie ma uprawnień do wprowadzania jakichkolwiek zmian do warunków Gwarancji. Zmiany do Gwarancji mogą być wprowadzane wyłącznie na piśmie (pod rygorem nieważności) przez upoważnionego przedstawiciela BETH Polska.

27. WYŁĄCZENIE INNYCH GWARANCJI

 

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW:

1. BETH POLSKA NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI INNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH, ANI INNYCH, USTNYCH ANI PISEMNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, WOBEC KUPUJĄCEGO ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY

 

ORAZ

2. BETH POLSKA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE (W TYM M.IN. OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE RYNKOWOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO ZWYKŁEGO, OGÓLNEGO LUB SZCZEGÓLNEGO CELU, JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK SPECYFIKACJI LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIEM LUB WYKORZYSTANIEM HANDLOWYM) W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH Z URZĄDZENIAMI (LUB JAKIMKOLWIEK KOMPONENTEM LUB USŁUGĄ ŚWIADCZONĄ W ODNIESIENIU DO URZĄDZEŃ) LUB ICH DZIAŁANIEM; W TYM M.IN. ICH STANEM LUB WYDAJNOŚCIĄ LUB CECHAMI JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU WYTWARZANEGO LUB USŁUGI REALIZOWANEJ PRZY ICH POMOCY; ICH ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ KWESTIĄ ZWIĄZANĄ Z UMOWĄ.

28. BRAK POWSTANIA GWARANCJI

 

WSZELKIE USTNE LUB PISEMNE OŚWIADCZENIA, INFORMACJE PRZEKAZANE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ BETH POLSKA LUB JEJ PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI I DYSTRYBUTORÓW:

1. NIE STANOWIĄ OŚWIADCZENIA, ANI GWARANCJI BETH POLSKA, ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ROZSZERZAJĄ ZAKRESU GWARANCJI;

2. KUPUJĄCY, ANI ŻADNA INNA OSOBA NIE POWINNA NA NICH POLEGAĆ

 

ORAZ

3. NIE STANOWIĄ ONE CZĘŚCI GWARANCJI.

29. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BETH POLSKA NIE BĘDZIE PONOSIŁA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA STANOWIONEGO, ANI ZASAD SŁUSZNOŚCI, WZGLĘDEM KUPUJĄCEGO, ANI ŻADNYCH AGENTÓW, PRACOWNIKÓW, CESJONARIUSZY I/LUB OSÓB POWIĄZANYCH KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH, WTÓRNYCH, KARNYCH LUB INNYCH SZKÓD POŚREDNICH, W TYM MIĘDZY INNYMI: UTRATY ZYSKÓW, STRACONEGO CZASU I UDOGODNIENIA, KOSZTU WYNAJMU PRODUKTU, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, ODSETEK LUB BIEŻĄCYCH KOSZTÓW INWESTYCJI, ODSZKODOWANIA, WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z KOSZTÓW KAPITAŁU, USUNIĘCIA LUB PONOWNEGO MONTAŻU, PODRÓŻY LUB ZAKWATEROWANIA, NIEPEŁNEGO WYKORZYSTANIA SIŁY ROBOCZEJ, WYPOSAŻENIA LUB OBIEKTÓW, LUB JAKICHKOLWIEK SZKÓD OBJĘTYCH DOWOLNIE ZACIĄGNIĘTYM UBEZPIECZENIEM (NAWET JEŚLI FIRMA BETH POLSKA ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH POTENCJALNYCH STRAT LUB SZKÓD).